Bölüm Komisyonları

RTEÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KOMİSYONLAR VE GÖREVLERİ
KOMİSYON ADI KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYON GÖREVLERİ
Koordinasyon Komisyonu Prof. Dr. Oktay TORUL
Doç.Dr. Nesrin KARAALİ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EMİRİK
 1. Fedek Akreditasyon süreci gelişiminin takip ve kontrol edilmesi
 2. Diğer komisyonların çalışmalarının denetlenmesi.
 3. Diğer komisyonlardan gelen raporların değerlendirilmesi. Proses kartlarını dönem sonu değerlendir ve eksiklikleri tutanak halinde belirtilmesi.
 4. Onaylanmış Ders ve Sınav programlarını Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesi.
 5. Her sınav dönemi sonunda sınavlara ait cevap anahtarının tüm öğrencilerin ulaşabileceği şekilde ilan edilmesi.
 6.  
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Prof. Dr. Fatih YILMAZ
Prof. Dr. Musa ÖZİL
Prof. Dr. Emre MENTEŞE
Doç. Dr. E. AKYÜZ TURUMTAY
Doç. Dr. Emine ÜLKER
Doç. Dr. Mehmet KAYA
Arş. Gör. Dr. Gülay AKYÜZ
 1. Bölümde yapılması gereken anketleri hazırlayarak, zamanlamasının düzenlemesi.
 1. Sürekli iyileştirme amacıyla hazırlanan anketlerin yapılması.
 2. Anketler sonucunda belirlenen zayıflık, kaygı ve gözlemlerin giderilmesi için düzeltici önlemlerin listelenmesi ve Bölüm başkanlığına iletilmesi,
 3. Ders dosyalarının zamanında hazırlanmasını sağlanması, gerekli incelemeyi yaparak eksikliklerin tamamlanması ve FEDEK’in belirlediği ölçütler doğrultusunda gerekli evrakları arşiv odasına teslim edilmesi.
Kalite Komisyonu Doç. Dr. Özlem FAİZ
Doç. Dr. Nesrin KARAALİ
 
 1. Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kalitesinin geliştirilmesi.
 2. Üniversite kalite çalışmaları kapsamında bölüm bazında yapılması gereken hazırlıkların planlanması ve uygulanması.
 3. Öğrenciler tarafından verilen hizmetler hakkında dilek, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve aylık takibinin yapılması.
Paydaşlar ve Mezun İletişim Komisyonu  
Prof. Dr. Hakkı Türker AKÇAY
Doç. Dr. Mehmet KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Barbaros DİNÇER
 
 
 
 1. İç ve dış paydaşlarla iletişim ve organizasyonun sağlanması.
 2. Mezunlarla ilgili WEB sayfasında kayıt formu oluşturması ve mezunlarla ilgili bilimsel ve sosyal aktivitelerin takip edilmesi.
 3. Mezunlar için veri tabanı ve iletişim ağı oluşturulması.
Tanıtım ve Etkinlik Komisyonu  
Prof.  Dr. Cihan KANTAR
Prof.  Dr. Asu USTA
Dr. Öğr. Üyesi G. KAYA KANTAR
Arş. Gör. Zehra ÖZÇİFÇİ
 1. Öğrenciler için teknik gezi düzenlenmesi,
 2. Bölümümüz öğrencilerinin mesleki staj işlemlerinin koordinasyonu, yürütülmesi ve takip edilmesi.
 3. Bölüm tanıtım faaliyetlerinin organizasyonu ve yürütülmesi,
 4. Yeni kayıt yaptıran öğrencilere oryantasyon programı düzenlenmesi,
 5. Mezuniyetle ilgili etkinliklerin organizasyonu.
 6. Öğrenci temsilcisi seçimi
Eğitim Programını Geliştirme Ve İntibak/Mülakat Komisyonu Prof. Dr. Oktay TORUL
Prof. Dr. Kerim SERBEST
Prof. Dr. Selami ŞAŞMAZ
Doç. Dr. Nimet BALTAŞ


 
 1. Ders müfredatını (anket ve öneriler doğrultusunda) düzenlenme için bölüm başkanını bilgilendirmek)(Ölçme Değerlendirme komisyonuyla ortak çalışma)
 2. Yatay ve Dikey geçiş öğrencilerinin dosyalarını incelemek ve intibaklarını yaparak sonuçlarını Bölüm Başkanlığına bildirmek.
 3. Yan dal ve çift ana dal müracaatlarını değerlendirmek ve sonuçlarını Bölüm Başkanlığına bildirmek.
 4. Lisansüstü giriş sınav ve mülakatlarını yapmak ve sonuçları bölüm başkanlığını belirtilen sürede teslim etmek
 5. Lisans/lisansüstü mülakat işlemlerini yapmak.
Staj Komisyonu Prof. Dr. Kerim SERBEST
Doç. Dr. Selçuk DEMİR
Doç. Dr. Nimet BALTAŞ
Arş. Gör. Gülay AKYÜZ
 1. Stajların amacına yönelik olarak yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapmak,
 2. Staj defterlerini ve/veya ilgili belgeleri incelemek ve stajı değerlendirmek,
Dış İlişkiler  (Erasmus / Farabi / Mevlana) Komisyonu Prof. Dr. Fatih İSLAMOĞLU
Doç. Dr. Özlem FAİZ
Dr. Öğr. Üyesi Serap PEKTAŞ
 1. Bölümümüz Öğrenci Değişim Programları (Erasmus, Mevlana, Farabi) hareketliliğini geliştirmek amacıyla Bölüm Etkinlik Komisyonu ile birlikte öğrencilere bilgilendirme toplantıları düzenler.
 2. Değişim Programları öğrencilerin sorunlarını belirler ve çözüm önerileri sunar.
 3. Çift Anadal-Yandal Program hareketliliğinin arttırılması için faaliyetlerde bulunur.
 4. Ulusal ve uluslararası öğrenci ve akademisyen değişim programları kapsamında ikili anlaşmaların yapılması ve koordinasyonunun sağlanması.
 5. Kurul her yıl haziran ayında yapacağı toplantı ile eğitim-öğretim yılının bir değerlendirmesini yapar. Hazırladığı raporu Koordinasyon Komisyonuna sunar.
Stratejik Planlama ve Akreditasyon Komisyonu Prof. Dr. Fatih YILMAZ
Prof. Dr. Musa ÖZİL
Doç. Dr. Nesrin KARAALİ                              
Dr. Öğr. Üyesi Serap PEKTAŞ
Arş. Gör. Dr. Gülay AKYÜZ
Arş. Gör. Zehra ÖZÇİFÇİ
Arş. Gör. Bahar KÜÇÜKAL
 
 1. Akreditasyon ve stratejik planlama kapsamında öngörülen tüm faaliyetlerin yürütülmesi ve izlenmesi
 2. Zayıflık, kaygı ve gözlemlerin giderilmesi için düzeltici önlemlerin listelenmesi ve izlenmesi.
 3. Bölüm faaliyet raporunun hazırlanması
Sosyal İşler Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi  G. KAYA KANTAR
Dr. Öğr. Üyesi Barbaros DİNÇER
 
 1. Öğrenci burs olanaklarının araştırılması,
 2. Burs verilecek öğrencilerin belirlenmesi.
 3. Gezi, kutlama vb bölüm içi sosyal etkinliklerin programlanması ve uygulanması
 4. Engelli öğrencilere yönelik sorunları tespit edip çözüme ulaştırılması
 5. Kimya topluluğunun aktif kalmasını sağlamak ve faaliyetlerine danışmanlık yapmak
 6. Öğrencileri klüp ve topluluklara katılımını sağlamak
Ders ve Sınav Programı hazırlama Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EMİRİK
Arş. Gör. Bahar KÜÇÜKAL
 
 1. Bölüm WEB sitesinin güncel tutulması
 2. Her yarıyıl sınav ve haftalık ders programlarının öğrenci görüşleri alınarak hazırlanması.
Arşiv odası, Laboratuvar ve Alt Yapı Sorumlusu Arş. Gör. Zehra ÖZÇİFÇİ
Arş. Gör. Bahar KÜÇÜKAL
Kimyager Turan DURAL
 
 
 1. Ders dosyalarının arşivlemesi
 2. Komisyonlardan gönderilen tüm kanıt belgelerin arşivlemesi
 3. Bölümde oluşan kazaların kayıtlarının tutulması
 4. Döner sermaye laboratuvarına gelen şahit numunelerin gerekli sürede muhafaza edilmesini sağlaması.